Vi hjälper unga att formulera och förverkliga sina drömmar

Star for Life lanserades 2005 i en skola i Hluhluwe i nordöstra Sydafrika. Sedan dess har verksamheten vuxit till en internationell organisation med verksamhet i fyra länder.

Programmet syftar till att hjälpa ungdomar att avstå från beteenden som skadar deras hälsa och istället anamma attityder och beteenden som ökar möjligheterna för dem att realisera sina drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina familjer. Vi gör detta genom att hjälpa ungdomarna stärka sin självkännedom, lära om hälsa under puberteten och genom att känna glädje och inspiration genom musik.

Allt detta motiverar dem att varje dag fatta kloka beslut om skolarbetet, hälsan och relationerna i deras liv.

Star for Lifes metod

Star for Lifes program i skolorna bygger på en unik metod som är förankrad i såväl akademiska teorier och vetenskap som i beprövad erfarenhet. Den kan sammanfattas med hjälp av följande sex punkter:

A

Beteendeförändring kräver positiva incitament

Det är lättare att sluta upp med beteenden som hotar ens hälsa och framtid om man har något att tjäna på en förändring. Därför bygger programmet på ungdomarnas egna positiva drömmar om ett bättre liv.
A

Den egna drömmen i samhällets kontext

Möjligheten att realisera en dröm hämmas av problematiska faktorer i samhället som man måste lära att förhålla sig till. Därför diskuterar programmet bl.a. frågor om ansvar och rättigheter i relation till sexualitet, könsbaserat våld och miljön.
A

Förändring bygger på både kunskap och känsla

Det är nödvändigt att ha kunskap för att förstå varför man måste ändra farliga beteenden, men det räcker inte. Man måste även känna glädje och inspiration inför förändringen. Därför kommunicerar Star for Life-programmets budskap även genom vår egen musik.

A

Varje dröm beror på skolarbetet

Oavsett vilken dröm man har så ökar chansen att den kan realiseras om man satsar allt man förmår på skolarbetet och avslutar tolv års skolgång. Därför betonar programmet skolans betydelse, tränar i studiedisciplin och ger praktiska studietips.

A

Drömmen om ett bättre liv kräver självrespekt och rättigheter

Det är bara om man känner att man har ett egenvärde som person som man har kraft att kräva ens rättigheter till en bättre framtid. Därför börjar programmet med att försäkra att alla känner att de är värdefulla i sig själva och för andra.
A

Den egna framgången beror på andras framgång

En starkare självkänsla är endast hållbar i längden om den kombineras med förmågan att skapa förtroendefulla relationer med andra. Därför betonar programmet vikten av empati, solidaritet och kommunikation.

Star for Lifes stjärna

– en symbol med kraft

För att påminna elever och lärare i skolorna om allt det som Star for Life lär ut och representerar, så har vi skapat en symbol som är fylld med mening och kraft. Denna symbol finns på den Drömbok och T-shirt vi ger eleverna, på bilder i skolan och dessutom på en flagga som vajar på skolans flaggstång. De fem färgade fälten har en viss mening som tillsammans sammanfattar Star for Lifes viktigaste budskap. De bildar en ramsa som eleverna lär sig tillsammans med fem gester. Den mindre vita stjärnan i mitten är kanske viktigast av allt.

Jag satsar på mina drömmar

Det är drömmen om ett bättre liv, och förvissningen att den kan förverkligas, som ger kraft att ändra negativa attityder och skadliga beteenden. Vi hjälper eleverna med att omformulera ambitiösa och spännande drömmar till realistiska rutiner och konkreta mål med det dagliga skolarbetet.

Jag är AIDS-fri

Denna färg representerar vårt hälsofrämjande arbete i alla avseenden, men framförallt våra insatser mot hiv och aids. Poängen med frasen ’aids-fri’ är att motarbeta stigma kring smittan. Även den som har hiv kan vara frisk och fri från aids genom att ta bromsmediciner.

Jag bestämmer

Vi betonar ungdomarnas rättigheter att fatta egna beslut kring vad som är viktigt i deras liv och därmed motstå förväntningar i relation till sex, alkohol och droger och istället satsa på skolan. Särskilt hjälper vi tjejerna att känna deras inneboende kraft att stå emot traditionella könsnormer som motverkar deras drömmar.

Jag ger inte upp

Vi vet att förändring är svårt, särskilt om man försöker en förändring som bryter mot förhärskande normer och förväntningar. Vi lär ut flera olika sätt att tänka och göra för att behålla motivationen även när det känns tungt, och att finna kraften igen efter ett misslyckande.

Det beror på mig

Även om eleverna inte har all makt över sina liv så är det deras egna val, beteenden och prioriteringar viktiga för hur pass de kommer lyckas med att förverkliga sina drömmar. Livets och samhällets orättvisor får inte bli ursäkter för att inte ta eget ansvar. Vi ger eleverna kraft att lyckas trots dåliga förutsättningar.

Den vita stjärnan i mitten

Lyssna på ditt samvete. När eleverna har formulerat sin dröm och förstått att de har kraft att realisera den så uppmanar vi dem att lyssna på den inneboende röst som vägleder dem då de har att fatta viktiga val. Ska jag gå med på att ha sex utan kondom? Ska jag plugga inför provet eller finna ursäkter för ett dåligt resultat? Lyssna på samvetet, din inre röst, som vet vilka som är de rätta valen att göra.

Star for Lifes strategi

Effekten av Star for Lifes program beror inte bara på dess innehåll utan även på hur det presenteras för eleverna i skolorna. Vår implementeringsstrategi utvärderas och justeras kontinuerligt, och beror även på vilka resurser vi har att arbeta med, men följande punkter gäller som generella beskrivningar:
A

Förtroende för Star for Lifes coach

Programmet levereras av en heltidsanställd coach med relevant universitetsutbildning. Ungdomarna bygger upp en stark tillit till coachen, vilket möjliggör ett förtroendefullt samtal om personliga drömmar och alla de olika möjligheter och bekymmer som eleverna har att hantera i sina liv.
A

Kumulativ process

Programmets olika komponenter presenteras för eleverna i en logisk följd under de fem åren i klass 8 till 12. Vi kan alltså förvänta full effekt av programmet framåt det sista skolåret i klass 12. Eleven lämnar sedan skolan med förutsättningar att bli en ’stjärna hela livet’ (a star for life).
A

En resurs för skolan

Star for Lifes hela program är koordinerat med och förstärker den övergripande läroplanen, vilket gör att programmet blir en resurs som hjälper skolorna att uppfylla förväntningar från skolmyndigheter och att nå önskvärda resultat. Star for Life bygger även kompetens och stärker motivationen bland lärarna på skolan.
A

Åldersanpassat

Star for Life arbetar allt mer i de lägre årskurserna. Arbetet på motsvarande låg- och mellanstadiet använder en pedagogik som är anpassad till de yngre barnen. Man lär genom sagor, lek och musik, och man uttrycker sig via bild och teater. Allt fler barn har haft Star for Life till hjälp under hela sin skolgång, årskurs 1-12.
A

Respekt för kultur och kontext

Star for Lifes program skiljer sig från den traditionella kultur som präglar de lokala samhällena. Vi kan ändå arbeta i skolorna eftersom vi fokuserar på att hjälpa eleverna att förstå och hantera motstridiga värderingar utan att vålla principiella konflikter.
A

Långsiktigt partnerskap

En starkare självkänsla är endast hållbar i längden om den kombineras med förmågan att skapa förtroendefulla relationer med andra. Därför betonar programmet vikten av empati, solidaritet och kommunikation.