Vi hjälper unga att formulera och förverkliga sina drömmar


Star for Life lanserades i en skola i Hluhluwe i nordöstra Sydafrika år 2005. Sedan dess har verksamheten vuxit till en internationell organisation med verksamhet i fyra länder.

Programmet syftar till att hjälpa ungdomar att avstå från beteenden som skadar deras hälsa och istället anamma attityder och beteenden som ökar möjligheterna för dem att realisera sina drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina familjer. Vi gör detta genom att hjälpa ungdomarna stärka sin självkännedom, lära om hälsa under puberteten och genom att känna glädje och inspiration genom musik.

Allt detta motiverar dem att varje dag fatta kloka beslut om skolarbetet, hälsan och relationerna i deras liv.


Star for Lifes metod


Star for Lifes program i skolorna bygger på en unik metod som är förankrad i såväl akademiska teorier och vetenskap som i beprövad erfarenhet. Den kan sammanfattas helt kort med hjälp av följande sex punkter:

Beteendeförändring kräver positiva incitament

Det är lättare att sluta upp med beteenden som hotar ens hälsa och framtid om man har något att tjäna på en förändring. Därför bygger programmet på ungdomarnas egna positiva drömmar om ett bättre liv.

Den egna drömmen i samhällets kontext

Möjligheten att realisera en dröm hämmas av problematiska faktorer i samhället som man måste lära att förhålla sig till. Därför diskuterar programmet bl.a. frågor om ansvar och rättigheter i relation till sexualitet, könsbaserat våld och miljön.

Förändring bygger på både kunskap och känsla

Det är nödvändigt att ha kunskap för att förstå varför man måste ändra farliga beteenden, men det räcker inte. Därtill måste man känna glädje och inspiration inför förändringen. Därför kommunicerar Star for Life-programmets budskap även genom vår egen musik.

Varje dröm beror på skolarbetet

Oavsett vilken dröm man har så ökar chansen att den kan realiseras om man satsar allt man förmår på skolarbetet och avslutar tolv års skolgång. Därför betonar programmet skolans betydelse, tränar i studiedisciplin och ger praktiska studietips.

Drömmen om ett bättre liv kräver självrespekt och rättigheter

Det är bara om man känner att man har ett egenvärde som person som man har kraft att kräva ens rättigheter till en bättre framtid. Därför börjar programmet med att försäkra att alla känner att de är värdefulla i sig själva och för andra.

Den egna framgången beror på andras framgång

En starkare självkänsla är endast hållbar i längden om den kombineras med förmågan att skapa förtroendefulla relationer med andra. Därför betonar programmet vikten av empati, solidaritet och kommunikation.

Star for Lifes stjärna – en symbol med kraft


För att påminna elever och lärare i skolorna om allt det som Star for Life lär ut och representerar så har vi skapat en symbol som är fylld med mening och kraft. Denna symbol finns på den Drömbok och T-shirt vi ger eleverna, på bilder i skolan och dessutom på en flagga som vajar på skolans flaggstång. De fem färgade fälten har en viss mening som tillsammans sammanfattar Star for Lifes viktigaste budskap. De bildar en ramsa som eleverna lär sig tillsammans med fem gester. Den mindre vita stjärnan i mitten är kanske viktigast av allt.Det är drömmen om ett bättre liv, och förvissningen att den kan förverkligas, som ger kraft att ändra negativa attityder och skadliga beteenden. Vi hjälper eleverna med att omformulera ambitiösa och spännande drömmar till realistiska rutiner och konkreta mål med det dagliga skolarbetet.

Den vita stjärnan i mitten
Lyssna på ditt samvete. När eleverna har formulerat sin dröm och förstått att de har kraft att realisera den så uppmanar vi dem att lyssna på den inneboende röst som vägleder dem då de har att fatta viktiga val. Ska jag gå med på att ha sex utan kondom? Ska jag plugga inför provet eller finna ursäkter för ett dåligt resultat? Lyssna på samvetet, din inre röst, som vet vilka som är de rätta valen att göra.


Star for Lifes strategi


Effekten av Star for Lifes program beror inte bara på dess innehåll utan även på hur det presenteras för eleverna i skolorna. Vår implementeringsstrategi utvärderas och justeras kontinuerligt, och beror även på vilka resurser vi har att arbeta med, men följande punkter gäller som generella beskrivningar:

Förtroende för Star for Lifes coach

Programmet levereras av en heltidsanställd coach med relevant universitetsutbildning. Ungdomarna bygger upp en stark tillit till coachen, vilket möjliggör ett förtroendefullt samtal om personliga drömmar och alla de olika möjligheter och bekymmer som eleverna har att hantera i sina liv.

Kumulativ process

Programmets olika komponenter presenteras för eleverna i en logisk följd under de fem åren i klass 8 till 12. Vi kan alltså förvänta full effekt av programmet framåt det sista skolåret i klass 12. Eleven lämnar sedan skolan med förutsättningar att bli en ’stjärna hela livet’ (a star for life).

En resurs för skolan

Star for Lifes hela program är koordinerat med och förstärker den övergripande läroplanen, vilket gör att programmet blir en resurs som hjälper skolorna att uppfylla förväntningar från skolmyndigheter och att nå önskvärda resultat. Star for Life bygger även kompetens och stärker motivationen bland lärarna på skolan.

Åldersanpassat

Star for Life arbetar allt mer i de lägre årskurserna. Arbetet på motsvarande låg- och mellanstadiet använder en pedagogik som är anpassad till de yngre barnen. Man lär genom sagor, lek och musik, och man uttrycker sig via bild och teater. Allt fler barn har haft Star for Life till hjälp under hela sin skolgång, årskurs 1-12.

Respekt för kultur och kontext

Star for Lifes program skiljer sig från den traditionella kultur som präglar de lokala samhällena. Vi kan ändå arbeta i skolorna eftersom vi fokuserar på att hjälpa eleverna att förstå och hantera motstridiga värderingar utan att vålla principiella konflikter.

Långsiktigt partnerskap

Star for Lifes erbjuder skolorna ett långsiktigt samarbete till gagn för både elever och skolan såväl som det kringliggande samhället. Vi lämnar inte en skola där det finns problem så länge viljan finns att samarbeta med Star for Lifes för att finna lösningar.

Tilläggsprogram

Art & Culture


Art & Culture programmet är själva hjärtat i vårt arbete med de yngsta eleverna. Här utvecklar vi elevernas konstnärliga färdigheter och använder konst som katalysator för social omvandling. Med hjälp av estetiska inlärningsprocesser strävar vi efter att skapa sammanhållning och en miljö där ungdomar vågar drömma och blir inspirerade att förverkliga dessa drömmar.

Lär mer

Wellness-programmet


Wellness-programmet ser till barnens psykologiska behov och deras livsstilsval. Genom Wellness-programmet genomför coacherna samtal med utsatta elever och om behov finns refererar dem vidare till statliga instanser eller till våra mobila hälsokliniker. Våra Wellness-coachers håller workshops på skolor där de pratar med elever, lärare och skolledning om barns rättigheter, gör hembesök och stöttar i svåra familjesituationer.

Wellness-programmet arbetat tätt med de mobila hälsoklinikerna.

Läs mer

Mobila Hälsoklinikerna


De Mobila Hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes kärnverksamhet och har tre huvudsakliga uppgifter: Hiv- och aidsrådgivning, information om och hänvisning till externa hälsoinstitut samt hälsoutbildning.

De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.

Mobila Hälsoklinikerna har ett nära samarbete med Wellness-programmet.

Läs mer