Vi hjelper unge mennesker med å formulere og virkeliggjøre sine drømmer

Star for Life ble lansert på en skole i Hluhluwe nordøst i Sør-Afrika i 2005. Siden den gang har vi vokst til en internasjonal organisasjon med virksomhet i fire land.

Programmet har som mål å hjelpe ungdom med å avstå fra atferd som er skadelig for deres helse, og i stedet dyrke holdninger og en atferd som øker mulighetene for å realisere drømmene om et bedre liv for seg selv og sine familier. Vi gjør dette ved å hjelpe ungdommene med å styrke deres selvbevissthet, lære om helse i puberteten og ved å føle glede og inspirasjon gjennom musikk.

Alt dette motiverer dem til å ta kloke beslutninger om skolearbeid, helse og relasjoner i livene deres.

Star for Life-metoden

Star for Lifes program på skolene bygger på en unik metode, som er forankret i både akademiske teorier og vitenskap, samt på velprøvd erfaring. Det kan raskt oppsummeres med følgende seks punkter:

A

Atferdsendring krever positive insentiver

Det er lettere å endre atferd som truer helsen og fremtiden din, hvis du har noe å tjene på en endring. Derfor bygger programmet på ungdommenes egne positive drømmer om et bedre liv.

A

Din egen drøm i sammenheng med samfunnet

Muligheten til å realisere en drøm hindres av problematiske faktorer i samfunnet, som man må lære å forholde seg til. Derfor omfatter programmet bl.a. spørsmål om ansvar og rettighet med hensyn til seksualitet, kjønnsbasert vold og miljøet.

A

Endring baseres på både kunnskap og følelse

Det er nødvendig å ha kunnskap for å forstå hvorfor man må endre farlig atferd, men det er ikke det eneste. I tillegg må du føle glede og inspirasjon overfor endringen. Derfor formidles Star for Life-programmets budskap og gjennom vår egen musikk.

A

Hver drøm avhenger av skolearbeidet

Uansett hvilken drøm man har, øker sjansen for at den kan realiseres hvis man satser på skolearbeid og fullfører tolv års skolegang. Derfor understreker programmet skolens betydning, studiedisiplin og gir praktiske studietips.

A

Drømmen om et bedre liv krever selvrespekt og rettigheter

Kun dersom du føler at du har en egenverdi som person, har du styrke til å kreve dine rettigheter for en bedre fremtid. Derfor starter programmet med å forsikre at alle føler at de har verdi i seg selv og for andre.

A

Din egen fremgang avhenger av andres fremgang

Styrket selvfølelse er kun bærekraftig på sikt dersom den kombineres med evnen til å skape tillitsfulle relasjoner med andre. Derfor understreker programmet viktigheten av empati, solidaritet og kommunikasjon.

Star for Lifes stjerne

– et symbol med kraft

Som en påminnelse til elever og lærere på skolene om alt Star for Life representerer og lærer bort, har vi skapt et symbol som er fylt med mening og kraft. Dette symbolet finner du på Drømmeboken og T-skjorten vi gir elevene, på bilder på skolen, og på et flagg som vaier i vinden på skolens flaggstang. De fem fargede feltene har en bestemt betydning som sammen oppsummerer Star for Lifes viktigste budskap. De danner et rim som elevene lærer sammen med fem bevegelser. Den mindre, hvite stjernen i midten er kanskje viktigst av alt.
Jeg satser på mine drømmer
Det er drømmen om et bedre liv, og forsikringen om at den kan oppfylles, som gir styrke til å endre negative holdninger og skadelig atferd. Vi hjelper elevene med å omformulere ambisiøse og spennende drømmer til realistiske rutiner og konkrete mål med det daglige skolearbeidet.
Jeg er AIDS-fri
Denne fargen representerer vårt helsefremmende arbeid i alle henseender, men fremfor alt vår innsats mot hiv og aids. Poenget med uttrykket ‘AIDS-fri’ er å motvirke stigmatisering rundt smitten. Selv de med hiv kan være sunne og fri for aids, ved å ta bremsemedisiner.
Jeg bestemmer
Vi legger vekt på ungdommenes rettigheter til å ta egne beslutninger om hva som er viktig i deres liv, og dermed motstå forventninger angående sex, alkohol og narkotika, og i stedet satse på skolen. Vi hjelper spesielt jentene med å kjenne sin iboende styrke for å motstå tradisjonelle kjønnsnormer som strider mot deres drømmer.
Jeg gir ikke opp
Vi vet at endring er vanskelig, spesielt om endringen bryter med gjeldende normer og forventninger. Vi lærer bort flere forskjellige måter å tenke og gjøre ting på for å beholde motivasjonen selv når det føles tungt, og for å finne styrken igjen etter å ha mislykkes.
Det er opp til meg
Selv om elevene ikke har full makt over sine liv, er deres egne valg, atferd og prioriteringer viktig for hvor godt de vil lykkes med å realisere drømmene sine. Urettferdigheten i samfunnet og livet må ikke bli unnskyldninger for ikke å ta eget ansvar. Vi gir elevene styrken til å lykkes, til tross for dårlige forutsetninger.
Den hvite stjernen i midten
Lytt til din samvittighet. Når elevene har formulert drømmen og forstått at de har styrken til å realisere den, oppfordrer vi dem til å lytte til sin indre stemme som veileder dem når de må ta viktige valg. Skal jeg godta å ha sex uten kondom? Bør jeg lese til prøven, eller finne unnskyldninger for et dårlig resultat? Lytt til samvittigheten, din indre stemme, da den vet hvilke valg som er riktige å ta.

Star for Life-strategien

Effekten av Star for Life-programmet avhenger ikke bare av innholdet, men også av hvordan det presenteres for skoleelevene. Vår implementeringsstrategi evalueres og justeres kontinuerlig, og den avhenger av hvilke ressurser vi må jobbe med, men generelt gjelder følgende punkter:
A

Tillit til Star for Lifes coach

Programmet styres av en heltidsansatt coach med relevant universitetsutdannelse. Ungdommene danner en sterk tillit til coachen, som gjør det mulig med en fortrolig samtale om personlige drømmer og alle de forskjellige mulighetene og bekymringene elevene er nødt til å håndtere i sine liv.
A

Kumulativ prosess

De ulike komponentene i programmet presenteres for elevene i en logisk rekkefølge i løpet av de fem årene fra 8. til 12. trinn. Vi kan dermed forvente full effekt av programmet det siste skoleåret i 12. klasse. Eleven forlater deretter skolen med forutsetningene for å bli en ‘stjerne for livet’ (a star for life).
A

En ressurs for skolen

Hele Star for Life-programmet koordineres med og styrker den overordnede læreplanen. Dette gjør programmet til en ressurs som hjelper skolene med å oppnå ønskede resultater og innfri forventningene fra skolemyndighetene. Star for Life bygger også kompetanse og styrker motivasjonen blant lærerne på skolen.
A

Alderstilpasset

Star for Life arbeider stadig mer på lavere klassetrinn. Arbeidet på grunnskole- og ungdomsskolenivå bruker en pedagogikk som er tilpasset de yngre barna. Man lærer gjennom eventyr, lek og musikk, og man uttrykker seg gjennom bilder og teater. Flere og flere barn har hatt Star for Life til hjelp gjennom hele skolegangen, trinn 1-12.
A

Respekt for kultur og kontekst

Star for Life-programmet skiller seg fra den tradisjonelle kulturen som kjennetegner lokalsamfunnene. Likevel kan vi jobbe på skolene ettersom vi setter søkelys på å hjelpe elevene med å forstå og håndtere motstridende verdier uten å skape prinsippkonflikter.
A

Langsiktig samarbeid

Styrket selvfølelse er kun bærekraftig på sikt dersom den kombineres med evnen til å skape tillitsfulle relasjoner med andre. Derfor understreker programmet viktigheten av empati, solidaritet og kommunikasjon.