Star for Life og de globale bærekraftsmålene

Agenda 2030 omfatter 17 globale mål som er fastsatt av FN og akseptert av regjeringer over hele verden. De tar blant annet sikte på å utrydde fattigdom, realisere alle menneskers rettigheter, redusere ulikheter og beskytte miljøet og våre naturressurser.

Star for Life har virksomhet i Sør-Afrika, Namibia og Sverige, som bidrar til at landene kan oppnå flere av disse bærekraftsmålene.

Vi jobber på 120 skoler i det sørlige Afrika og i overkant av 50 skoler i Sverige. Til dags dato har drøyt 450 000 elever deltatt i utdanningsprogrammet. Metoden har som mål å styrke selvfølelsen til barn og ungdom, og motivere dem til å satse på utdannelse og ta kloke beslutninger i livet. På denne måten kan de lettere skaffe seg en bedre fremtid, og som voksne bidra til et mer likeverdig, rettferdig og bærekraftig samfunn.

Globale bærekraftsmål

Ingen fattigdom

De elevene Star for Life jobber med i Afrika, lever alle i fattigdom. Vårt budskap til dem er at deres vanskelige oppvekst ikke trenger å være deres fremtid. Vi hjelper dem med å fokusere på en drøm – en bedre fremtid uten fattigdom – og vi motiverer dem til å endre holdninger og unngå atferd som motarbeider drømmen.

Metodikken vår er unik, og gjennom workshops ledet av profesjonelle coacher får elevene ny kunnskap, innsikt og bedre selvfølelse. Ungdommenes motivasjon for å satse på skole og ta vare på helsen øker – og dermed også utsiktene til å forme en ny fremtid. Målet er at ingen barn skal måtte sitte fast i livslang fattigdom, men at de med de riktige verktøyene skal kunne forbedre sine levekår.

The learners that Star for Life works with in Africa all live in poverty. Our message to them is that their difficult upbringing does not have to be their future. We help them focus on a dream – a better future without poverty – and motivate them to change attitudes and avoid behaviours which counteract that dream.

Ingen sult

Star for Lifes virksomhet i Afrika gjelder primært utdanning, men vi samarbeider også med andre organisasjoner for å gi støtte til ungdommene på skolene våre. Noen av elevene våre lever under spesielt vanskelige forhold, og uten mat i magen er det vanskelig for barna å gjøre skolearbeid, og faktisk også å komme seg til skolen.

Dandelion, en av Star for Lifes partnere, retter seg mot de mest sårbare elevene og deres familier. Organisasjonen distribuerer blant annet månedlige matpakker og gir praktisk og økonomisk hjelp til å starte sitt eget hagebruk. Først og fremst for å ha mat på bordet, men på sikt kan avlingene bli en bærekraftig måte å forsørge seg selv og oppnå økonomisk uavhengighet på.

Helse og velvære

Da Star for Life startet i Afrika i 2005, var hiv- og aids-epidemien som verst. Opprinnelig var hovedmålet å redusere spredningen av hiv blant skoleungdom. Vi gjorde dette ved å gi informasjon og kunnskap om viruset og sykdommen, samt ved å motivere ungdom til å slutte med atferden som utsatte dem for smittefare. Siden bremsemedisinene kom på markedet, og hiv ikke lenger betraktes som en dødelig trussel, har Star for Life-programmet gradvis blitt mer helse- og forebygningsorientert. Coachene gir blant annet undervisning om endringer under puberteten, seksuell og reproduktiv helse, viktigheten av å bruke kondom, m.m. Som et supplement til coachenes arbeid driver Star for Life også mobile helseklinikker. Her jobber et spesialisert team med dypere undervisning, generell rådgivning og testing av for eksempel hiv og tuberkulose. I Sverige er det elevenes psykiske helse som er fokus for programmet. Vi motarbeider farlig stress, mobbing, sosial ekskludering og på sikt selvmord.

God utdannelse for alle

«Utdannelse er det kraftigste våpenet du kan bruke til å forandre verden.» Sitatet er et av Nelson Mandelas mest berømte, og budskapet er helt i tråd med det Star for Life står for. Vårt utdannelsesprogram implementeres i eksisterende skoler.
Skolemyndighetene ber Star for Life om å jobbe på skoler som er kraftig neglisjerte og dårlig utstyrte. Vi styrker læreplanen, lærernes kapasitet og rektorenes ledelse. Vi hjelper elevene til å fokusere på skolearbeidet slik at de kan virkeliggjøre sine drømmer. Et av formålene med programmet vårt er å styrke skolene vi jobber på, slik at de dyrker en kultur som er preget av overbevisningen om at hver elev har et iboende potensiale for å realisere sine drømmer.

Likestilling

Et av de viktigste temaene skoleelever jobber med i Star for Life-workshops, er: «Jeg bestemmer». Unge mennesker må forstå at de selv har rett til å ta avgjørende beslutninger som påvirker deres liv – for eksempel å kunne si nei til sex, alkohol og narkotika. Unge kvinner i det sørlige Afrika er en ekstremt sårbar gruppe, og vi hjelper jenter til på egen hånd å motstå kjønnsnormer som påvirker deres evne til å vokse opp og bli sterke og selvstendige individer.

Et tema for programmet vårt er å hjelpe gutter til å forstå hvordan de kan motvirke stereotype kjønnsnormer og kjønnsbasert vold. I prosjektet Daughters of Africa er unge kvinner i fokus. Gjennom nye og spesifikke tiltak styrker vi arbeidet med likestilling, helse og målsettinger. Hensikten er at jentene skal kunne ta eksamen med så gode karakterer at de kan studere videre eller starte mindre gründertiltak, som gir inntekt og økonomisk uavhengighet.

Gjennomføring og globalt partnerskap

Star for Life finnes i dag i tre land og har kontorer i respektive samarbeidsland med ansatte og lokal ledelse. Stiftelsens kontorer i Sverige og Norge har ansvar for innsamling, informasjonsarbeid og strategisk planlegging. Hele driften finansieres med gaver og investeringer fra bedrifter, organisasjoner, fond og privatpersoner. Sammen utdanner vi og formidler kunnskap, for å unngå at en ny generasjon holdes utenfor samfunnets utvikling.

Star for Life samarbeider også med andre organisasjoner, som for eksempel Hand in Hand (prosjektpartner i Daughters of Africa) eller på et internasjonalt nivå, for eksempel med USAID, som gjennom sin støtte har gjort det mulig å gjennomføre undervisning på 16 skoler i Namibia. Uansett partner eller prosjekt er det et felles mål å hjelpe unge mennesker med å oppnå sine mål på egen hånd og vokse opp til å bli ansvarsfulle og bevisste borgere.