Star for Life och de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som är fastställda av FN och accepterade av regeringar världen över. De syftar bland annat till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, minska ojämlikheter och skydda planeten och våra naturresurser.

Star for Life har verksamhet i Sydafrika, Namibia och Sverige som bidrar till att länderna kan nå flera av dessa hållbarhetsmål.

Vi arbetar i 120 skolor i södra Afrika och drygt 50 skolor i Sverige. Hittills har drygt 450 000 elever tagit del av utbildningsprogrammet. Metodiken syftar till att stärka självkänslan hos barn och ungdomar och motivera dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Ingen fattigdom

De elever som Star for Life arbetar med i Afrika lever alla i fattigdom. Vårt budskap till dem är att deras svåra uppväxt inte behöver vara deras framtid. Vi hjälper dem fokusera på en dröm – en bättre framtid utan fattigdom – och motiverar dem att ändra attityder och undvika beteenden som motverkar drömmen.

Vår metodik är unik och genom workshops som leds av professionella coacher ges eleverna nya kunskaper, insikter och bättre självkänsla. Ungdomarnas motivation att satsa på skolan och ta hand om sin hälsa ökar – och därmed också utsikterna att forma en ny framtid. Målet är att inget barn ska behöva fastna i livslång fattigdom, utan att de med rätt verktyg ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Ingen hunger

Star for Lifes verksamhet i Afrika rör först och främst utbildning, men vi samarbetar också med andra organisationer för att ge stöd åt ungdomarna i våra skolor. En del av våra elever lever under särskilt svåra omständigheter, och utan mat i magen är det svårt för barnen att orka studera eller ens ta sig till skolan.

Dandelion, en av Star for Lifes partners, riktar sig mot de mest utsatta eleverna och deras familjer. Organisationen delar bland annat ut månatliga matpaket och ger praktisk och finansiell hjälp med att starta egna trädgårdsodlingar. I första hand för att kunna sätta mat på bordet, men i förlängningen kan odlingarna bli ett hållbart sätt att försörja sig och nå ekonomiskt oberoende.

Hälsa och välbefinnande

När Star for Life startade i Afrika 2005 var hiv och aidsepidemin som allra värst. Till en början var huvudsyftet att minska spridningen av hiv bland skolungdomar. Vi gjorde detta genom information och kunskap kring viruset och sjukdomen, samt genom att motivera ungdomarna att sluta med beteenden som utsatte dem för smittorisk. Sedan bromsmedicinerna kom, och hiv inte längre betraktas som ett dödligt hot, har Star for Life-programmet efterhand blivit alltmer hälso- och preventionsinriktat.

Coacherna undervisar bland annat om förändringar under puberteten, sexuell och reproduktiv hälsa, vikten av att använda kondom, med mera. Som ett komplement till coachernas arbete driver Star for Life också mobila hälsokliniker. Här jobbar ett specialiserat team med djupare undervisning, allmän rådgivning och testning av exempelvis hiv och tuberkulos. I Sverige är det elevernas psykiska hälsa som står i fokus för programmet, vi motverkar farlig stress, mobbning, socialt utanförskap och, i förlängningen, suicid.

God utbildning för alla

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda för att förändra världen”. Citatet är ett av Nelson Mandelas mest berömda och budskapet ligger helt i linje med det som Star for Life står för. Vårt utbildningsprogram implementeras i befintliga skolor.

Skolmyndigheter ber Star for Life arbeta i de skolor som är allvarligt eftersatta och dåligt utrustade. Vi stärker läroplanen, lärarnas kapacitet och rektorernas ledarskap. Vi hjälper eleverna att fokusera på sitt skolarbete så att de kan förverkliga sina drömmar. Ett delsyfte med vårt program är att stärka de skolor vi arbetar i så att de anammar en kultur som präglas av övertygelsen att varje elev har en inneboende potential att förverkliga sina drömmar.

Jämställdhet

En av de viktigaste fraserna som skoleleverna arbetar med i Star for Lifes workshops är ”jag bestämmer”. Ungdomarna ska förstå att de själva har rätt att fatta avgörande beslut som rör deras liv – som att kunna säga nej till sex, alkohol och droger. Unga kvinnor i södra Afrika är en extremt utsatt grupp och vi hjälper flickorna att, av egen kraft, stå emot könsnormer som påverkar deras möjligheter att växa upp till att bli starka och självständiga individer.

Ett tema i vårt program är att hjälpa pojkarna förstå hur de kan motverka stereotypa könsnormer och könsbaserat våld. I projektet Daughters of Africa är de unga kvinnorna helt i fokus. Genom nya och specifika insatser förstärker vi arbetet kring jämställdhet, hälsa och målsättningar. Syftet är att flickorna ska kunna ta examen med så bra betyg att de kan studera vidare eller starta mindre entreprenörsrörelser, som ger inkomster och ekonomiskt oberoende.

Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Men så ser det inte ut i länderna där Star for Life arbetar. Bland våra elever finns många som inte alltid har tillräckligt med mat för dagen, rent vatten, gas för matlagning eller nödvändiga mediciner.

Genom att investera i utbildning stärker vi barns förutsättningar att bryta sig loss ur fattigdom. De får stöd och verktyg för att lyckas i skolan och vidare i livet, samtidigt som de uppmuntras till att delta aktivt i och påverka sina samhällen. Inte minst ser vi att Star for Lifes verksamhet ger största resultat bland de mest utsatta eleverna och i synnerhet bland flickor som lever i extrem fattigdom. På detta vis bidrar Star for Life till att minska klyftorna i de länder där vi verkar och även globalt sett.

Genomförande och globalt partnerskap

Star for Life finns idag i tre länder och har kontor i respektive samarbetsland med anställda och lokala styrelser. Stiftelsens kontor i Sverige ansvarar för insamling, informationsarbete och strategisk planering. Hela verksamheten finansieras genom gåvor och investeringar från företagare, organisationer, fonder och privatpersoner. Tillsammans utbildar vi och sprider kunskap för att en ny generation inte ska lämnas utanför samhällets utveckling.

Star for Life samarbetar även med andra organisationer, som till exempel svenska Hand in Hand (projektpartner i Daughters of Africa) eller på internationell nivå, exempelvis med USAID som genom sitt stöd gjort det möjligt att bedriva undervisning i 16 skolor i Namibia. Oavsett partner eller projekt, är det gemensamma målet att bidra till att unga människor av egen kraft ska kunna nå sina mål och växa upp till ansvarsfulla och medvetna medborgare.